ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

Mateřská škola Prostřední Poříčí,

příspěvková organizace

Prostřední Poříčí 75, 679 62 Křetín                                                                                                            tel.516 414 104

Poř.č.27/22

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Statutární zástupce ředitelky mateřské školy Prostřední Poříčí, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o přijetí uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

Registrační číslo

rozhodnutí

01-2022

přijat/a

02-2022

přijat/a

03-2022

přijat/a

04-2022

přijat/a

05-2022

přijat/a

06-2022

přijat/a

07-2022

nepřijet/a

09-2022

přijat/a

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u statutárního zástupce ředitele mateřské školy Prostřední Poříčí, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Zveřejněno: 30.5.02022

Zpracovala: Bc. Vendula Marvanová, statutární zástupce školy